top of page

הצהרה על מקורות הכנסה

בשנים האחרונות עשתה הרשות צעד נוסף בניסיון להילחם בהכנסות לא מדווחות, וזאת על ידי שליחת טופס 5329 לקבוצות ספציפיות של נישומים. יוזמה זו מכוונת בעיקר לאנשים החשודים כבעלי אפיקי הכנסה לא ידועים, כגון בעלי נכסים שלא דיווחו על רווחי שכירות העולים על רף הפטור ממס, אנשים הנוסעים לחו״ל לעיתים תכופות ובעלי חשבונות בנק זרים.


טופס 5329 מבקש מידע מקיף על הנישום ובן זוגם (אם רלוונטי), הכולל פרטים כמו מצב תושבות, הכנסה ונכסים, לרבות אחזקות חברות, שותפויות, נדל"ן וכלי רכב. זהו מהלך המשקף את האסטרטגיה הרחבה יותר של רשות המיסים להילחם ב'כסף שחור' והימנעות ממס.


ההשלכות של אי עמידה בדרישות אלו יכולות להיות חמורות. לרשות הרשות עומדים אמצעים שונים לחשיפת הכנסות לא ידועות, החל מפעולות מודיעיניות ועד הצלבת רישומים ציבוריים. לכן, הכרחי להקדים ולפתור את הבעיות הפוטנציאליות על ידי דיווח מלא לרשות המיסים.


למי שקיבל טופס זה, קיימת חובה ברורה למלא אותו בקפידה ולהחזירו לרשות המיסים. זהו תהליך שאין להקל בו ראש, שכן הוא ממלא תפקיד מכריע בשמירה על הוראות החוק.


נציין כי ניתן להגיש מסמך זה באופן עצמאי, אך מומלץ לבקש הדרכה מרואה חשבון המתמחה בתחום, וזאת כדי להבטיח דיוק ועמידה בדרישות החוק.

bottom of page