top of page

דוחות כספיים

בישראל, עמותות חייבות להגיש מדי שנה דוחות לשמירה על שקיפות וציות, בהתאם להנחיית רשם העמותות במשרד המשפטים. אי הגשת דוחות אלו או אפילו עיכוב בהגשתם, עלול ליצור מצב של עצירת זרימת תקציבים לעמותה, דרישות שונות מן העמותה ובעיות נוספות.


משרדנו מסייע לארגונים אלו בהכנת מסמכים מרכזיים, לרבות:

  • מאזן מבוקר

  • טופס 1215: מסמך המוגש לרשות המיסים בליווי המאזן המבוקר.

  • דיווחים לרשם העמותות.


בכל שנה נדרשות כל העמותות הפועלות בישראל להגיש דוחות שנתיים לרשות המיסים ולרשם העמותות על מנת להמשיך ולקבל את האישורים לפעילותה. חשוב להיעזר ברואה חשבון מנוסה אשר ילווה את העמותה בהכנת דוחות שנתיים, ובכלל, בכל פעילות הפיננסית.

bottom of page