top of page
 • תמונת הסופר/תשוהם שאוליאן, רו״ח (עו״ד)

מיסוי נאמנויות: מדריך מקיףתמונה מינימליסטית המייצגת מיסוי נאמנויות, כוללת מאזני צדק, מטבעות ומסמך חוקי, בעיצוב נקי ופשוט עם טון מקצועי וללא סמלים דתיים.

נאמנויות הן כלי פיננסי חיוני לניהול נכסים והון, המסייעות בהעברת נכסים בין דורות, הגנה על נכסים וניהול נכסים בהתאם להנחיות המייסד. בישראל, נאמנויות כפופות לחוקים ותקנות מיסוי ייחודיים המובילים לאופן מיסוי שונה לפי סוג הנאמנות והזיקה של המעורבים בה לישראל.


סוגי נאמנויות ומיסוי

קיימים מספר סוגי נאמנויות, וכל אחד מהם ממוסה באופן שונה:

 1. נאמנות תושבי ישראל: זוהי נאמנות שבה לפחות אחד מהמייסדים ואחד מהנהנים הם תושבי ישראל. הכנסות הנאמנות ימוסו על כל הכנסותיה העולמיות. לאחר תשלום המס ברמת הנאמנות, החלוקות לנהנים אינן כפופות למס נוסף.

 2. נאמנות נהנה תושב ישראל: בנאמנות זו כל המייסדים הם תושבי חוץ, אך לפחות נהנה אחד הוא תושב ישראל. הכנסות הנאמנות ימוסו בישראל על כל הכנסותיה העולמיות. לאחר תשלום המס ברמת הנאמנות, החלוקות לנהנים אינן כפופות למס נוסף.

 3. נאמנות קרובים: נאמנות זו כוללת קרבה משפחתית מדרגה ראשונה בין כל המייסדים לנהנים. נאמנות זו עשויה להיות כפופה למיסוי של 25% על ההכנסות המיועדות לחלוקה לנהנים תושבי ישראל, או 30% על חלוקות בפועל. בחירה במסלול זה היא חד-פעמית ובלתי ניתנת לשינוי.

 4. נאמנות תושבי חוץ: זוהי נאמנות שבה כל המייסדים והנהנים הם תושבי חוץ. נאמנות זו תמוסה בישראל רק על הכנסות ממקורות בישראל.


עקרונות מיסוי

המיסוי של נאמנויות בישראל נקבע בהתאם לסוג הנאמנות והזיקה של המייסדים והנהנים לישראל. להלן כמה מהעקרונות המרכזיים:

 1. מיסוי הכנסות: הכנסות נאמנות תמוסו בשיעורי המס הרגילים החלים על יחידים בישראל, בהתאם לסוג הנאמנות ולזיקת המייסדים והנהנים לישראל.

 2. חובת דיווח: כל נאמנות חייבת להגיש דו"ח שנתי לרשות המסים המפרט את הכנסות הנאמנות, הנכסים המוחזקים וההעברות הכספיות.

 3. שיעורי מס מיוחדים: הכנסות מסוימות, כגון דיבידנדים, ריביות ושכירות, עשויות להיות ממוסות בשיעורי מס מיוחדים, הנעים בין 10% ל-30%.


שינויים חקיקתיים

במהלך השנים האחרונות חלו מספר שינויים משמעותיים בתחום מיסוי הנאמנויות בישראל:

 1. תיקון 197 לפקודת מס הכנסה (2014): תיקון זה מאפשר לרשות המסים לחייב מס על כל נאמנות שיש בה לפחות נהנה אחד תושב ישראל, גם אם המייסדים הם תושבי חוץ. תיקון זה מחלק את הנאמנויות למספר קטגוריות ומגדיר את הכללים למיסוי כל אחת מהן.

 2. הוראות חדשות לדיווח ומיסוי: הנחיות חדשות מטעם רשות המסים מבהירות את חובת הדיווח והמיסוי עבור נאמנויות, כולל דרישות דיווח חדשות וגביית מס גבוהה יותר על הכנסות של נאמנויות זרות עם נהנים תושבי ישראל.

 3. הגברת חובת הדיווח והאכיפה: רשות המסים הגבירה את חובת הדיווח והאכיפה על נאמנויות, ובכלל זה חובת הדיווח השנתי והגדלת שיעורי המס על נאמנויות זרות.


מיסוי נאמנויות בישראל הוא תחום מורכב הדורש הבנה מעמיקה של החוק, התקנות והפסיקה. חשוב להיעזר ביועצים מומחים בתחום הנאמנויות והמיסוי כדי להבטיח עמידה בכל הדרישות החוקיות ולמזער את חבות המס.


הבנת מיסוי הנאמנויות בישראל דורשת ידע מקצועי נרחב. הכרת סוגי הנאמנויות השונות והכללים החלים עליהן מאפשרת ניהול נכון ואפקטיבי של נכסים באמצעות נאמנויות, תוך שמירה על התאמה מלאה לחוקי המיסוי במדינה.

Comments


Commenting has been turned off.

אנו שואפים להבטיח שכל מאמר יהיה אינפורמטיבי ורלוונטי, אך זכרו שכל מצב הוא ייחודי וכן שהמאמרים נכונים למועד כתיבתם. משכך, אין לראות באמור במאמרים אלו כהמלצה או ייעוץ.

bottom of page