top of page

שכירים בעלי שכר גבוה

אם הכנסתך השנתית עולה על 649,000 ש"ח, וודאי שמת לב כי בטופס 106 שקיבלת היה רשום שעליך להגיש לרשות המיסים דו״ח שנתי. זו אינה טעות. בניגוד לדעה הרווחת, גם שכירים מסוימים חייבים בהגשת דוחות שנתיים לרשות המיסים על אף שהמס נוכה להם מהשכר על ידי המעביד. במקרה זה, הכלל הוא כי שכירים בעלי שכר שנתי הגבוה מ-649,000 ש״ח, מחויבים בהגשת דו״ח על כלל הכנסותיהם.

נציין כי מעל סכום זה, חל גם מס ייסף בשיעור של 3% על הסכום העולה על רף זה, כאשר המס מחושב על ההכנסה שלך לאחר כל הניכויים והקצבאות החלים.

משרדנו מסייע לשכירים בעלי הכנסה גבוהה, לרבות בעלי אופציות, בהכנת והגשת דוחות אלו באופן מקוון לרשות המיסים. אנו דואגים שההגשות שלך יהיו מדויקות ויעמדו בדרישות רשות המיסים, ואנו בוחנים אפשרות לקיזוז הפסדי הון פרטיים כנגד רווחי הון חייבים במס.

bottom of page