top of page
  • תמונת הסופר/תשוהם שאוליאן, רו״ח (עו״ד)

עסק זעיר - הקלה בירוקרטית לעסקים קטנים


תמונה מינימליסטית ביחס רחב המציגה מגוון עסקים קטנים. רחוב קטן ומקסים עם גרסאות ממוזערות של חנות קפה, חנות ספרים, גלריה לאמנות ומאפייה. כל עסק מובחן ומזמין, עם פרטים עדינים המשדרים את אישיותם - כמו לוח גיר מחוץ לחנות הקפה עם המיוחדים של היום, חלון הצגה קטן לחנות הספרים עם כמה מהמובילים, הגלריה עם בד קנבס מיניאטורי נראה דרך החלון, והמאפייה עם ויטרינה קטנה של לחמים ועוגות. הסצנה שקטה ומזמינה, מדגישה את החמימות והקסם של יזמות בקנה מידה קטן.

כל בעל עסק בישראל חייב לדווח על הכנסותיו לרשות המיסים ובפרט ל-3 גופים שונים – מס הכנסה, מע״מ וביטוח לאומי.

 

עסקים קטנים, בתנאים מסוימים, רשאים להירשם כ״עוסק פטור״ לעניין מע״מ ובכך לפשט את הדיווחים מול מע״מ. אחד היתרונות של רישום כעוסק פטור, הינו שאין צורך בדיווחים חודשיים למע״מ אלא בדיווח אחד בלבד לאחר תום שנת המס.

 

אך חשוב להדגיש כי למרות הפטור ממע"מ, גם בעלי ״עוסק פטור״ לעניין מע״מ עדיין מחויבים למלא דיווחים אחרים לרשות המיסים (מס הכנסה וביטוח לאומי) ואי עמידה בדרישות הדיווחים הקבועים בחוק עלולה לגרור עלויות גדולות ואף סנקציות פליליות.

 

במהלך משמעותי להקל על העסקים הקטנים, תוקנה במסגרת חוק ההסדרים לשנים 2023-2024 גם פקודת מס הכנסה כך שתכלול את סעיף 87א'. במסגרת סעיף זה התווספה הוראה חדשה לעניין מס הכנסה – בעל ״עסק זעיר״.

 

גולת הכותרת של תיקון זה היא ההוראה המאפשרת לבעלי ״עסק זעיר״ לנכות הוצאות בשיעור של 30% מהמחזור שלהם, תוך ביטול הצורך בתיעוד ההוצאות בפועל. גישה זו שמה לה למטרה להפחית את הנטל האדמיניסטרטיבי על עסקים קטנים, ולחסוך לעסקים שכאלו את הצורך באיסוף מסמכים ותיעודם בכדי להגיש את הדיווחים למס הכנסה.

 

ההוראה מגדירה בעל ״עסק זעיר״ כמי שנרשם כ״עוסק פטור״ לעניין מע״מ או מי שביקש להיחשב שכזה (גם אם אינו מוגדר כ״עוסק פטור״ לעניין מע״מ) ובלבד שמחזור עסקאותיו אינו עולה על מחזור העסקאות שנקבע בחוק מע״מ לעניין ״עוסק פטור״, וכן שלא מתקיים אצלו אחד מאלה:

  • הוא מעסיק עובדים.

  • הוא אינו מנהל פנקסים קבילים.

  • הייתה לו בשנת המס הכנסה פאסיבית מעסק או משלח יד.

  • חלק מהכנסתו בעסק הי מאדם שהוא מעסיקו בשנת המס.

  • חלק מהכנסתו בעסק יוחס אליו מתאגיד שקוף.

  • יותר מ-25% מהכנתו התקבלו מקרובו, או ממי שהיה מעסיקו במועד כלשהו בשלוש השנים שקדמו לשנת המס.

  • הוא בעל שליטה בחברה.


מכאן, שיש דמיון אך לא זהות מוחלטת בין ״עסק זעיר״ לעניין מס הכנסה לבין ״עוסק פטור״ לעניין מע״מ. בעוד ששתי הגדרות אלו באות להקל על עסקים קטנים, אין חובה להיות ״עוסק פטור״ במע״מ בכדי להיחשב ״עסק זעיר״ במס הכנסה, ולהיפך – ניתן להיות ״עוסק פטור״ במע״מ ולבקש שלא להיחשב ״עסק זעיר״ לצורכי מס הכנסה. יש לבחון כל אפשרות בפני עצמה, בכדי להביא לתועלת הגבוהה ביותר לעסק הספציפי.  

 

יש לציין שהמודל הוא וולונטרי. בעלי עסקים בעלי הוצאות תפעוליות גבוהות יותר המעדיפים להישאר במסגרת שיטת המיסוי הקיימת יכולים להמשיך לעשות זאת, ולהגיש את הדוחות השנתיים שלהם כפי שעשו עד היום. תוספת ההוראה לגבי ״עסק זעיר״ נועדה להקל ומתאימה לצרכים ולמצבים של בעלי עסקים קטנים מסוימים, אך בהחלט לא תתאים לכולם.

 

Comments

Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.

אנו שואפים להבטיח שכל מאמר יהיה אינפורמטיבי ורלוונטי, אך זכרו שכל מצב הוא ייחודי וכן שהמאמרים נכונים למועד כתיבתם. משכך, אין לראות באמור במאמרים אלו כהמלצה או ייעוץ.

bottom of page