top of page

שינוי תושבות נאמנות

ניווט במורכבות דיני המס הנוגעים לנאמנויות עשוי להיות מאתגר. נאמנויות, אף שאינן ישויות משפטיות עצמאיות, מוכרות כישויות הכפופות למס, כולל הקצאת מספר רישום, בדומה לישויות חייבות במס אחרות.


היבט מרכזי שיש לקחת בחשבון הוא מקום התושבות של הנאמנות. מעמד זה, שיכול להיות ישראלי או זר, נקבע בעיקר על פי תושבות היוצר והנהנים.


עם זאת, מעמד התושבות של נאמנות אינו סטטי ויכול להשתנות עקב גורמים שונים כמו שינוי בנהנים או שינוי תושבות של היוצר או הנהנה. שינויים כאלה יכולים להשפיע באופן משמעותי על החובות והזכויות של הנאנמות לצרכי מס.


במשרדנו, אנו נבחן כל מקרה לגופו, ונספק עצות ברורות ומעשיות כדי לעזור לך להבין את הוראות המס השונות. המטרה שלנו היא להבטיח שנאמנויות יעמדו בהוראות הקבועות בפקודת מס הכנסה, תוך התחשבות בפוטנציאל לשינויי תושבות וגורמים רלוונטיים אחרים. אנו מאמינים בגישה צופה פני עתיד במקרים שכאלו, וכי תכנון נכון יכול למנוע בעיות רבות בעתיד.

bottom of page