top of page

דוחות כספיים

כשמדובר בדיווח שנתי לרשויות המס של חברות, דו״ח הרווח והפסד תופס לעתים קרובות את אור הזרקורים, אך הוא חלק ממכלול רחב יותר של דוחות הכוללים את המאזן, התזרים והדו״ח על השינויים בהון העצמי. כל אחד מהדוחות הללו ממלא תפקיד חיוני בציור תמונה מקיפה של המצב הפיננסי של החברה.


דו״ח הרווח והפסד, החיוני לדיווח מס, מפרט את ההכנסות, ההוצאות, הרווחים וההפסדים של החברה לאורך תקופה מסוימת. דוח זה חיוני להנהלה ולבעלי המניות כדי להעריך את הביצועים העסקיים והוא מוגש לרשויות המס בכדי לקבוע את חבות המס של החברה.


עם זאת, דוח הרווח והפסד אינו פועל במנותק. המאזן משלים אותו בכך שהוא מציע תמונת מצב של מצבה של החברה בנקודת זמן מסוימת. הוא מפרט את הנכסים, ההתחייבויות וההון העצמי של החברה, ומספק תובנה לגבי היציבות הפיננסית והנזילות שלה. גם דו״ח זה שימושי במיוחד עבור רשויות המס כדי להבין את המשאבים והחובות הכספיים הכוללים של החברה.


עבור הדיווח לרשויות המס, דוח ההתאמה למס הוא גם מכריע. דיווח זה יוצא מהרווח החשבונאי כפי שהוא נקבע בדו״ח הרווח והפסד, ועליו מבצע רואה החשבון התאמות בכדי להגיע להכנסה החייבת עליה יוטל המס והכל עם הנתונים של העסק, תוך הקפדה על דיני המס.


בנוסף, טפסים ספציפיים כמו 1214 ו-6111 הם חלק בלתי נפרד מהדיווח של רשות המיסים. טופס 6111 מיועד לעסקים בעלי מחזור מכירות גבוה, המוגש באופן מקוון לרשויות המס, כאשר טופס 1214 הינו הדיווח השנתי של החברה לרשות המיסים והוא מפרט את הכנסות החברה לשנת המס. טפסים אלו, יחד עם הדוחות הכספיים המקיפים, מבטיחים שחברות ממלאות את דרישות החוק בשקיפות מלאה.


משרדינו בקיא בעריכה של דוחות אלו. אנו מבצעים ביקורות עבור גופים מגוונים, תוך הקפדה על היבטי המס בגין פעולות שבוצעו במהלך תקופת הדו״ח. אנו דואגים לכך שלקוחותינו יהיו מעורבים לאורך תהליך זה, ומאמתים את נכונות הדוחות הכספיים הללו מולם טרם ההגשה.bottom of page