top of page
  • תמונת הסופר/תשוהם שאוליאן, רו״ח (עו״ד)

ההטבות למפעל טכנולוגי מועדף לפי החוק לעידוד השקעות הון


אילוסטרציה מינימליסטית רחבה המייצגת חדשנות טכנולוגית וצמיחה. התמונה מציגה נורת חשמל עם קווים מעגליים המסתעפים ממנה, המסמלים רעיונות וטכנולוגיה. הרקע בצבע אפור רך להדגשת המראה הנקי והמודרני.

החוק לעידוד השקעות הון הוא כלי מרכזי לעידוד השקעות בתעשייה, עם דגש מיוחד על טכנולוגיה וחדשנות. החוק מעניק הטבות מס ומענקים משמעותיים למפעלים שעומדים בתנאים מוגדרים. להלן פירוט ההטבות והקריטריונים הרלוונטיים.


כדי שמפעל ייחשב כ"מפעל טכנולוגי מועדף", עליו לעמוד במספר תנאים מצטברים. המפעל צריך להוציא לפחות 7% מהכנסותיו על מחקר ופיתוח (מו"פ) בשלוש השנים האחרונות או שהוצאות המו"פ יעלו על 75 מיליון ש"ח בשנה. בנוסף, עליו לעמוד באחד מהתנאים הבאים: לפחות 20% מעובדי החברה הם עובדי מו"פ או שהחברה מעסיקה לפחות 200 עובדי מו"פ, קרן הון סיכון השקיעה בחברה לפחות 8 מיליון ש"ח, הכנסות החברה בשלוש השנים האחרונות עלו ב-25% בממוצע ביחס לשנה הקודמת עם מחזור עסקאות של לפחות 10 מיליון ש"ח בשנה, או שמספר העובדים בחברה גדל ב-25% בממוצע בשלוש השנים האחרונות והחברה העסיקה לפחות 50 עובדים בכל שנה. בנוסף, סך ההכנסות של קבוצת החברות שאליה משתייכת החברה חייב להיות נמוך מ-10 מיליארד ש"ח בשנה.


מפעל בר תחרות חייב למכור לפחות 25% מתפוקתו לייצוא או לפחות 20 מיליון דולר בשנה. עליו להוכיח כי הוא מייצר מוצרים טכנולוגיים חדשניים ומשתמש בטכנולוגיות מתקדמות, להשקיע בנכסים יצרניים כמו מכונות וציוד, ולהראות תרומה לכלכלה הישראלית באמצעות יצירת מקומות עבודה ופיתוח תשתיות יצרניות. על המפעל לעמוד בכל הדרישות החוקיות והתקנות הנוגעות לייצור, מכירה וייצוא, כולל דרישות תיעוד ודיווח לרשויות.


הטבות המס כוללות שיעורי מס חברות מופחתים: 7% למפעל מועדף באזור פיתוח א', 16% באזור אחר, 5% למפעל טכנולוגי מועדף מיוחד באזור פיתוח א', ו-8% באזור אחר. מס דיבידנד מופחת ל-20%, למעט דיבידנדים בין חברות ישראליות הפטורים ממס. בנוסף, ישנו פחת מואץ על נכסים יצרניים.


מפעלים מועדפים יכולים לקבל מענקים או הלוואות למימון חלקי של השקעותיהם, לאחר הגשת תוכנית השקעה ואישור מראש מהמנהלת הרלוונטית במשרד הכלכלה או משרד התיירות. על המפעלים לעמוד בדרישות תיעוד מפורטות, ואי עמידה בדרישות אלו יכולה לשלול את הזכאות להטבות המס. מפעלים שמתקשים לעמוד בתנאים יכולים לפנות לרשות החדשנות לצורך קבלת אישור על היותם מפעל טכנולוגי שמקדם חדשנות טכנולוגית ומייצר בטכנולוגיות מתקדמות.


החוק לעידוד השקעות הון הוא גורם מרכזי בקידום תעשיות טכנולוגיות וחדשניות בישראל, ומספק תמריצים משמעותיים למפעלים שעומדים בקריטריונים. הוא כלי חשוב לעידוד מחקר ופיתוח, השקעות טכנולוגיות וחדשנות, המסייע לחברות טכנולוגיה לצמוח ולהתפתח.

Comentários


Os comentários foram desativados.

אנו שואפים להבטיח שכל מאמר יהיה אינפורמטיבי ורלוונטי, אך זכרו שכל מצב הוא ייחודי וכן שהמאמרים נכונים למועד כתיבתם. משכך, אין לראות באמור במאמרים אלו כהמלצה או ייעוץ.

bottom of page