top of page

מיסוי בינלאומי

המיסוי הבינלאומי בישראל עבר שינוי משמעותי בשנת 2003 עם אימוץ שיטת מיסוי פרסונלית, שהחליפה את שיטת המיסוי הטריטוריאלית הקודמת. שינוי זה, שעבר בתיקון 132 לפקודת מס הכנסה, חייב את תושבי ישראל לשלם מיסים על כל ההכנסה, בין אם הופקה או נצמחה בישראל ובין אם מחוצה לה. תושבי חוץ, לעומת זאת, מחויבים במס רק על הכנסה ממקורות ישראלים.


היבט בולט בשיטת המיסוי הפרסונלית הוא כפל המס, אשר יכול לקרות במצב בו אדם נחשב לתושב 2 מדינות שונות או כאשר הכנסה הופקה במדינה מסוימת עבור אדם שהינו תושב מדינה אחרת. פתרון אחד לנושא זה הוא מתן זיכוי עבור מיסי חוץ המשולמים על הכנסה החייבת גם בישראל. זה מונע מיסוי כפול במקרים רבים, ורלוונטי במיוחד לתושבי ישראל המפיקים הכנסה בחו״ל.


הגדרת 'תושב ישראל' תלויה היכן נמצא מרכז החיים של אותו אדם, אך ההגדרה גם קובעת כי שהייה של למעלה מ-183 ימים בשנת מס בישראל קובעת אדם כתושב ישראל, (אך קביעה זו ניתנת לסתירה). לעומת זאת, חברה תיחשב כתושבת ישראל אם היא הוקמה בישראל או נשלטת ומנוהלת מישראל.


כדי לטפל עוד במורכבות המיסוי הבינלאומי וכפל המס אשר נוצר פעמים רבות, חתמה ישראל על אמנות מס עם כ-53 מדינות. הסכמים אלו, אשר גוברים על חוקי המס המקומיים במקרים של עימות, מטרתם למנוע כפל מס ולהקל על עסקים הפועלים בזירה העולמית.


משרדנו מתמחה במיסוי בינלאומי, ומציע ליווי בתחום מורכב זה. אנו מספקים שירותים מקיפים המותאמים לצרכים הייחודיים של כל לקוח, בין אם מדובר בהבנת חובות מס לאזרחים בעלי כפל תושבות ובין אם מדובר בתכנון מבנה השקעות בחו"ל.

bottom of page